top of page

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKATNÍKŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností AR Solar CZ s.r.o.. 

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů zákazníků, je:

AR Solar CZ s.r.o.

se sídlem: Svaté Pole 19, 263 01 Svaté Pole
IČO: 08592543, DIČ: CZ08592543
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C 321413/MSPH Městský soud v Praze
(dále jen „AR Solar CZ s.r.o.“)

AR Solar CZ s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze pro následující účely: 

 • obchodní činnost,

 • plnění závazků ze smlouvy či provedení opatření ze strany AR Solar CZ s.r.o. před uzavřením takové smlouvy,

 • plnění povinnosti podnikatele ve vztahu ke státním orgánům,

 • evidenční, statistické účely,

 • marketingové a reklamní účely,

 • pro účely ochrany oprávněných zájmů AR Solar CZ s.r.o.

Právní základ zpracování je následující:

 • nezbytnost zpracování pro splnění závazku ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

  • na základě tohoto důvodu jsou zpracovávány například identifikační a kontaktní údaje, nebo další údaje nutné k uzavření smlouvy,

 • nezbytnost zpracování pro splnění právní povinnosti AR Solar CZ s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

  • pro účely kontrol ze strany státních orgánů,

 • oprávněný zájem AR Solar CZ s.r.o. dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, když tímto zájmem je účelyzajištění zákaznické péče a zasílání obchodních sdělení AR Solar CZ s.r.o. souvisejících se službou nebo zbožím, které Vám bylo poskytnuto v rámci plnění smlouvy (objednávky) v rámci, které došlo k získání Vašich osobních kontaktních údajů.

4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje – titul, jméno, příjmení včetně akademických titulů, datum narození, adresu trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailovou adresu a telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ, smlouva a vlastnoruční podpis (v listinné nebo digitální podobě včetně metadat podpisu). 

Dále zpracováváme údaje související s Vaší písemnou, telefonickou a elektronickou komunikaci s AR Solar CZ s.r.o. a záznamy Vašich telefonických hovorů prostřednictvím zákaznické linky, chatové komunikace prostřednictvím zákaznického účtu a chat boxu (Napište zprávu) mezi Vámi a AR Solar CZ s.r.o. vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy. 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Osobní údaje AR Solar CZ s.r.o. zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz. bod 9 níže). Ochrana osobních údajů je ze strany AR Solar CZ s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. Údaje jsou zjišťovány a zpracovávány ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů neprobíhá způsobem, který by nebyl slučitelný s těmito účely. 

Jsou zjišťovány a zpracovávány pouze takové údaje, které jsou pro uvedený účel nezbytně nutné.

5. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy. a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy. V případě jednání o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, budeme zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání.

6. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. AR Solar CZ s.r.o.  realizuje následující technická a organizační opatření:

 • Ochrana před neoprávněným přístupem do prostor AR Solar CZ s.r.o. je zabezpečena uzamykáním vchodových dveří,

 • Ochrana analogových dokumentů (evidence) před neoprávněným kopírováním a užitím je zabezpečena uložením v uzamčené skříni v uzamčené kanceláři, ke které mají přístup pouze vybraní zaměstnanci AR Solar CZ s.r.o.,

 • Ochrana elektronických dokumentů (evidence) a ochrana před neoprávněným přístupem do sítě je zabezpečena přístupovým heslem, data jsou šifrována, AR Solar CZ s.r.o. má HW firewall,

AR Solar CZ s.r.o. vydala interní Směrnici o ochraně osobních údajů a Směrnici upravující provoz informačních a komunikačních technologií, které, která řeší mj. i procesní zabezpečení.

V případě předání Vašich osobních údajů mimo AR Solar CZ s.r.o. jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

 

 

7. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo AR Solar CZ s.r.o. s výjimkou případů, kdy :

 • máme Váš souhlas;

 • pro nás třetí osoby v souladu s našimi pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů) zajišťují technické a organizační služby, včetně provozu software a ukládání dat, a osoby zajišťující pro správce účetní a daňové služby či právní poradenství;

 • plníme povinnosti vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy nám tak ukládají obecně závazné právní předpisy.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

8. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracování Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;

 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;

 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;

 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na adresu sídla AR Solar CZ s.r.o. nebo na e-mailovou adresu info@ar-solar.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111

web: www.uoou.cz

bottom of page